Algemene verkoopvoorwaarden

Kleur schakelen {black_nl} {white_nl}

Belangrijke opmerking:
De Gebruiker wordt verzocht deze algemene voorwaarden te lezen alvorens een bestelling te plaatsen! Als de Gebruiker jonger is dan 18 jaar, dient hij de toestemming te hebben van zijn ouders of voogd om een bestelling te plaatsen en/of om tot betaling hiervan over te gaan.


De handelaarssite http://www.leclercqmotos.be/ (hierna genoemd de "Site") is een e-commercesite die toegankelijk is via het internet, open voor elke gebruiker van dit netwerk (hierna genoemd "Internetgebruikers"). Deze wordt uitgegeven door de firma Leclercq Motos (Hierna genoemd "Leclercq Motos"), met de hoofdzetel aan Rué des Déportés 36, 1332 Genval, België, BTW – BE 0883.488.173.
Via de Site kan Leclercq Motos producten van het handelsmerk Leclercq Motos (hierna genoemd de "Producten") aanbieden aan Internetgebruikers die op de Site surfen (hierna genoemd "Gebruikers"). Voor de toepassing van deze voorwaarden is overeengekomen dat Gebruiker en Leclercq Motos collectief "Partijen" en individueel "Partij" worden genoemd, en dat Gebruiker die een bestelling heeft goedgekeurd aldus "Koper" zal worden genoemd. De rechten en plichten van de Gebruiker zijn noodzakelijkerwijs van toepassing op de Koper.
De Gebruiker die op de Site wil kopen, verklaart de volledige juridische bevoegdheid te hebben. Echter, een persoon die onbevoegd is in de betekenis van artikel 1123 en volgend van het Burgerlijk Wetboek, als deze persoon op geen enkele wijze kan kopen op de Site en bijgevolg niet de hoedanigheid van Koper kan krijgen, kan een Bezoeker van de Site zijn. Het bezoeken van de Site en de hierop aangeboden diensten vallen aldus onder de verantwoordelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger. Deze wettelijke vertegenwoordiger wordt geacht deze bepalingen na te leven. Tijdens de overdracht van persoonsgegevens, zal de wettelijke vertegenwoordiger in ieder geval zelf het inschrijvingsformulier moeten compileren, of uitdrukkelijk de persoon die hij vertegenwoordigt toestemming geven dit formulier in te vullen, aangezien de bepalingen met betrekking tot persoonsgegevens zoals voorzien in artikel 7 uiteraard van toepassing zijn.
De bestelling wordt gehonoreerd met voorbehoud van de mogelijkheid voor Leclercq Motos om deze te weigeren. Een bestelling kan niet worden gehonoreerd in geval van een vergissing in de vermelding van de prijs of bij afwezigheid van betaling van eerdere aankopen.
Elke bestelling van een Product dat op de Site wordt aangeboden vooronderstelt het lezen en uitdrukkelijk accepteren van deze algemene verkoopvoorwaarden, echter zonder dat voor deze acceptatie een handgeschreven ondertekening van de Gebruiker noodzakelijk is. Conform de bepalingen van de wet van 9 juli 2001 waarin bepaalde regels met betrekking tot een juridisch kader voor elektronische handtekeningen en diensten van echtverklaring zijn vastgesteld, wordt Gebruiker eraan herinnerd dat de bekrachtiging van de bestelbon zoals beschreven in artikel 3.3, een elektronische handtekening vormt die tussen Partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven ondertekening en geldt als bewijs van de integraliteit van de bestelling en van de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen voor de uitvoering van de bestelling.
Tot slot wordt benadrukt dat de Gebruiker deze algemene verkoopvoorwaarden kan bewaren of afdrukken, echter op voorwaarde dat deze niet worden gewijzigd.

Artikel 1. Doel
Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben als doel het nauwkeurig omschrijven, uitsluitend in verhouding met de relaties die op het internet tot stand komen, van de rechten en verplichtingen van Partijen die zijn ontstaan uit de online verkoop van de Producten die worden aangeboden op de Site.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de online verkoop op alle grondgebieden.
De verkoop kan worden gesloten in de taal die de koper kiest.

Artikel 2. Producten-Prijzen
2.1. Producten

De Producten die door Leclercq Motos te koop worden aangeboden zijn de Producten die op de Site staan, op de dag dat de Gebruiker de Site bezoekt binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.
Wanneer een van de Producten niet beschikbaar is, zal de Koper hiervan binnen 3 werkdagen na het plaatsen van de bestelling op de hoogte worden gesteld.
Foto's en teksten die de Producten illustreren, vallen niet onder het contractuele gebied. Als deze foto's en/of teksten een onjuiste eigenschap zouden weergeven, wordt Leclercq Motos niet op dit punt aansprakelijk gesteld.
2.2. Prijs
De prijzen worden weergegeven in Euro en zijn overal geldig. Zij houden rekening met eventuele kortingen, de recyclagebijdrage en de btw, toepasbaar op de dag van de bestelling.
De prijzen houden geen rekening met de verwerkingskosten van de bestelling zoals genoemd in artikel 2.3. Deze worden bij de bestelling gefactureerd - na definitieve bevestiging van de bestelling. De factuur die aan de Gebruiker zal worden gericht bij de levering van het pakket, zal dus de prijs van de producten bevatten, evenals de verwerkingskosten van de bestelling.
De vermelde prijzen zijn gegarandeerd tot de vermelde datum voor zover de voorraad strekt, grote wijzigingen van de lasten en dan met name de btw en vergissingen voorbehouden.
Leclercq Motos behoudt zich het recht voor, wat de Gebruiker accepteert, om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar de Producten zullen worden gefactureerd op het moment dat de bestelling wordt bevestigd, echter onder voorbehoud van beschikbaarheid van de Producten.
2.3. Verwerkingskosten van de bestelling
De verwerkingskosten van de bestelling zijn een bijdrage in de verzendkosten (frankering en verpakking).
2.3.1. De bijdrage in de verzendkosten (frankering, verpakking) van het pakket is afhankelijk van het soort artikel dat is besteld en van de bestemming, overeenkomstig de volgende tariefopbouw:

Hierna de verzendkosten voor alle bestellingen:

Verzendingskosten in België:

€ 7,50

Verzendingskosten naar andere Europese landen, lid van de Europese Unie
€ 14,90

Gratis levering in België en Frankrijk voor een bestelling vanaf € 200.

Deelname aan de verzendingskosten is éénmalig, zelfs wanneer de bestelling in stukjes wordt geleverd.
Wil u uw bestelling terugsturen, dan betaalt u zelf volledig de verzendingskosten, tenzij de geleverde goederen niet overeenstemmen met uw bestelling.
Voor alle artikelen is de levertijd meestal drie werkdagen vanaf de dag na de bevestiging van de bestelling door de koper.
Als de opdracht niet kan worden uitgevoerd binnen een termijn van dertig werkdagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de bevestiging van de bestelling door de koper, heeft de koper het recht om de aankoop te annuleren. Als het e-mail adres bekend is, zal de klant op de hoogte gebracht worden via e-mail.

Artikel 3. Registratie en Bevestiging van de Bestelling
3.1. Navigatie binnen de Site
De Gebruiker kan kennisnemen van de verschillende producten die Leclercq Motos op zijn Site te koop aanbiedt.
De Gebruiker kan vrijelijk surfen op de verschillende pagina's van de Site, zonder echter te worden verplicht uit hoofde van een bestelling.
3.2. Registratie van een bestelling
Als de Gebruiker een bestelling wil plaatsen, kiest hij de verschillende Producten waarvoor hij interesse heeft, en geeft blijk van deze interesse door op het vakje "Aan winkelwagen toevoegen" te klikken.
Op elk moment kan de Gebruiker:

 • een overzicht krijgen van de Producten die hij heeft geselecteerd, door te klikken op "Mijn Winkelwagen",
 • eventuele vergissingen bij het invoeren van de gegevens van de bestelling corrigeren door te klikken op "Terug"; een correctie is echter niet meer mogelijk wanneer de Gebruiker heeft geklikt op "Bestelling plaatsen",
 • de selectie van Producten beëindigen en zijn Producten bestellen door te klikken op "Bestelling plaatsen".

Om de Producten die hij zo heeft gekozen, te bestellen, nadat hij op "Bestelling plaatsen" heeft geklikt, zal elke Gebruiker het formulier correct moeten invullen, waarop hij met name de gegevens die nodig zijn voor zijn identificatie en in het bijzonder zijn naam, voornaam, postadres dient te vermelden. Bovendien zal de Gebruiker zijn e-mailadres en telefoonnummer moeten verschaffen om, indien nodig, gemakkelijk te kunnen worden gecontacteerd.
De Gebruiker dient kennis te nemen van de algemene verkoopvoorwaarden en deze te accepteren door op de button "Akkoord" te klikken om zijn bestelling te kunnen plaatsen.
Wanneer de Gebruiker is geïdentificeerd, moet hij het afleveradres kiezen (zoals beschreven in artikel 4) waarna een bestelbon op het scherm verschijnt, waarin het volgende staat samengevat: de aard, hoeveelheid en prijs van de Producten die door de Gebruiker zijn gereserveerd, evenals het totaalbedrag van de bestelling (exclusief de verwerkingskosten waarvan sprake is in artikel 2.3), de gegevens van de Gebruiker, het leveringsadres van de Producten. De Gebruiker kan de manier van betalen kiezen die hij wenst volgens de betalingswijzen voorzien in artikel 6.
3.3. Definitieve bevestiging van de bestelling
Zodra de Gebruiker klikt op "Mijn bestelling bevestigen", bevestigt hij zijn bestelling definitief: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. De Gebruiker kan dan eventuele vergissingen die zijn gemaakt bij het invoeren van de gegevens van de bestelling, niet meer corrigeren. De Gebruiker wordt Koper. De bestelbon zal worden opgenomen in de computerregisters van Leclercq Motos, die worden opgeslagen op een betrouwbaar en duurzaam medium, en zal worden beschouwd als bewijs van de contractuele relatie die tussen Partijen is gesloten. Het contract zal vervolgens in elektronische vorm worden gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door Leclercq Motos.
Conform artikel 5 beschikt de Koper over het recht om van de koop af te zien, zonder boete en zonder opgave van reden, binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag na de levering van de Producten door Leclercq Motos.
3.4. Bevestiging van de bestelling
Zodra de verkoop definitief is gesloten, zal Leclercq Motos via e-mail een overzicht van de bestelling sturen, ten laatste bij de levering van de Producten, naar het e-mailadres dat door de Koper is opgegeven op het moment van de bestelling.
De bevestiging geeft alle essentiële onderdelen weer van het contract dat tussen de Partijen is gesloten en vormt het bewijs van de koop die tussen de Partijen is gesloten. Ook geeft deze bevestiging de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen weer en de verzendkosten. De factuur die aan de Gebruiker zal worden gericht bij de levering van het pakket zal dus de prijs van de producten bevatten evenals de bijdrage in de verzendkosten van de bestelling.

Artikel 4. Levering

4.1. Termijnen
De volgende levertermijnen zijn van toepassing:

Voor alle beschikbare producten is de verzendtermijn gewoonlijk 3 werkdagen te tellen vanaf de dag na de bevestiging van de bestelling door de Koper.
Wanneer de bestelling niet kan worden uitgevoerd binnen een maximale termijn van 30 werkdagen, te tellen vanaf de dag na de bevestiging van de bestelling door de Koper, heeft deze het recht om af te zien van de Koop. Als zijn e-mailadres bij ons bekend is, kan de klant hiervan via e-mail op de hoogte worden gesteld.
4.2. Afleveradres
De door de Koper bestelde Producten worden geleverd op het adres dat de Koper heeft vermeld op de bestelbon.
In ieder geval worden de Producten verzonden door de gebruikelijke postdiensten. Leclercq Motos wijst alle aansprakelijkheid af indien de levering door de postdiensten te veel vertraging oploopt, evenals in geval van verlies van de bestelde Producten of bij staking. De risico's van het transport worden gedragen door de Koper, die een gemotiveerde verklaring zal moeten opstellen aan de postdiensten in een termijn van drie (3) werkdagen vanaf de levering. Overigens wordt benadrukt dat het eigendom van de bestelde Producten pas aan de Koper wordt overgedragen bij de volledige betaling van het factuurbedrag, met inbegrip van de verzendkosten. Alle andere risico's van verlies en beschadiging met betrekking tot de Producten worden bij de levering overgedragen op de Koper.

Artikel 5. Herroepingsrecht
De Koper heeft een termijn van veertien (14) kalenderdagen om, op zijn kosten, het Product/de Producten die hij heeft besteld te retourneren, zonder boete en zonder opgave van reden. Deze termijn gaat in de dag na de levering van de bestelling. Het Product/de Producten moet(en) worden geretourneerd in de originele staat en verpakking, volledig en in nieuwstaat naar het volgende adres: Leclercq Motos, Rue des Déportés 36 - 1332 Genval in België. Het bewijs van terugzending door de post moet absoluut worden gevalideerd.
Als aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan, zal Leclercq Motos aan de Koper terugbetalen, binnen een termijn van dertig (30) dagen te tellen vanaf de datum waarop Leclercq Motos het pakket heeft ontvangen (de datum van ontvangst door Leclercq Motos geldt als kennisgeving aan Leclercq Motos van de uitoefening door de Koper van zijn herroepingsrecht), de bedragen die door hem zijn gestort, met uitzondering van de retourkosten van de Producten die voor rekening van de Koper blijven.
Als de koper verzoekt om terugbetaling in plaats van omruiling, dient deze zijn gegevens (naam, voornaam, bankrekeningnummer, e-mailadres of telefoonnummer om indien nodig te kunnen worden gecontacteerd) per e-mail te sturen naar info@leclercqmotos.be.
Als de artikelen worden geretourneerd omdat ze niet overeenstemmen met de bestelling of als deze fabricagefouten vertonen, zullen de frankeringskosten worden vergoed.

Artikel 6. Betaling
Elke bestelling brengt een bijdrage in de kosten met zich mee zoals beschreven in artikel 2.3.
Bij de bevestiging van de bestelling wordt de Koper verzocht om de volgende betalingswijzen te gebruiken:

Ogone: de Koper gebruikt de website van Ogone om zijn aankopen te betalen met een creditcard (VISA, Mastercard, enz).
In alle gevallen behoudt Leclercq Motos zich het recht voor om elke bestelling of levering te weigeren in geval van:

 • een bestaand geschil met de Koper
 • gehele of gedeeltelijk niet-betaling van een eerdere bestelling door de Koper
 • weigering van de banken om de betaling per bankkaart te autoriseren
 • niet-betaling of gedeeltelijke betaling

In geen enkel geval kan Leclercq Motos verantwoordelijk worden gesteld.

Artikel 7. Garantie
In geval van afwijking bij de ontvangst van het pakket, kan de Koper telefonisch of per e-mail contact opnemen met Leclercq Motos.
7.1. Artikelen ruilen of retourneren
Als een artikel niet bevalt, heeft de Koper 14 kalenderdagen om het terug te sturen in de originele verpakking. Deze termijn van 14 kalenderdagen (10 werkdagen) moet absoluut worden nageleefd.
Elk artikel moet compleet en in nieuwstaat worden geretourneerd.
Niet wordt teruggenomen:

 • artikelen die zijn beschadigd of bevuild door de Koper.
 • artikelen waarvan de verpakking niet in originele staat is, incomplete artikelen, artikelen waarvan de gebruiksaanwijzing, het montageschema, en/of onderdelen of accessoires ontbreken.
 • artikelen die zijn beschadigd door onachtzaamheid, verkeerd gebruik of zijn gerepareerd door derden of de Koper zelf.
 • artikelen die zijn teruggestuurd in deze staat blijven bij Leclercq Motos ter beschikking van de Koper die is verplicht deze te betalen.

In geval van abnormale of overmatige retourzendingen, behoudt Leclercq Motos zich het recht voor om een latere bestelling te weigeren.
De Koper moet het bewijs van terugzending door de Post laten valideren. (Belangrijk: de Koper moet het bewijs van terugzending gedurende een periode van 3 maanden zorgvuldig bewaren). Het is de Koper niet toegestaan om de artikelen onder rembours terug te sturen. Als de artikelen gebreken vertonen, zullen de frankeringskosten worden vergoed. In alle andere gevallen komen de frankeringskosten ten laste van de Koper.
7.2. Wettelijke garantie
De Koper beschikt over de wettelijke garantie voor elk conformiteitsgebrek dat aanwezig is op het moment van de levering van het artikel, als hij dit gebrek niet kende of niet geacht was dit te kennen op het moment van het sluiten van het contract en als het verscheen binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering. In dat geval kan de Koper reparatie van zijn artikel of vervanging van het artikel eisen, en als geen van deze oplossingen mogelijk is, een passende korting op de prijs of de ontbinding van het contract, onder de voorwaarden zoals voorzien door de wet (art. 1649 bis en volgend van het Burgerlijk Wetboek). Hiervoor dient de Koper Leclercq Motos schriftelijk op de hoogte te stellen ten laatste binnen twee maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek constateert. Als het gebrek verschijnt binnen een termijn van 6 maanden vanaf de levering, dient Leclercq Motos in principe te bewijzen dat het gebrek niet aanwezig was op het moment van de levering. Na de termijn van twee jaar kan de Koper geen reparatie of vervanging van zijn artikel meer eisen. De artikelen die een normale levensduur van minder dan twee jaar hebben zijn gegarandeerd voor hun normale levensduur.

KLANTENSERVICE/ CORRESPONDENTIEADRES
Alle correspondentie of handelingen met betrekking tot de garantie zoals beschreven in dit artikel dienen te worden gericht aan Leclercq Motos, Rue des Déportés 36 te 1332 Genval in België of telefonisch (+32 2 653 67 86) of per e-mail (info@leclercqmotos.be).

Artikel 8. Bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter
De verwerking van persoonsgegevens van de Koper door de Leclercq Motos, Rue des Déportés 36, 1332 Genval, België, BTW-BE 0883.488.173, Verantwoordelijk voor de verwerking, heeft als doel de acceptatie en de verwerking van de bestelling, het aanmaken van statistieken, het algehele beheer van de relatie met de klant, inclusief voor commerciële en promotionele doeleinden van het merk Leclercq Motos.
De Koper kan op elk moment toegang krijgen tot deze gegevens en hiervan de rectificatie eisen, door een brief te sturen naar (Leclercq Motos – Rue des Déportés 36 – 1332 Genval, België ) of een e-mail (info@leclercqmotos.be), vergezeld van een fotokopie van beide zijden van zijn identiteitsbewijs.
Aanvullende informatie over de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter kan worden verkregen bij de Privacycommissie, Hoogstraat 139, B-1000 Brussel.
8.1. Naamsgegevens
Het verstrekken van naamsgegevens die worden verzameld in het kader van de verkoop op afstand is verplicht, aangezien deze gegevens nodig zijn voor de verwerking en de levering van de bestellingen en voor het opstellen van de facturen. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Het niet-verstrekken leidt automatisch tot het afwijzen van de bestelling.
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van deprivacy met betrekking tot de verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter, is de verwerking van naamsgegevens het onderwerp geweest van een verklaring van de Privacycommissie. De Gebruiker heeft recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben.
8.2. Cookies
De Site maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat wordt opgeslagen op de harde schijf van de computer van de Gebruiker. De cookie heeft als doel een eerder bezoek van de Gebruiker aan de Site te herkennen. Cookies worden, onder andere, door Leclercq Motos gebruikt om de dienstverlening aan de Gebruiker te personaliseren.
De Gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies te weigeren via de instellingen van zijn internetbrowser. Dan verliest hij de mogelijkheid om de dienstverlening die Leclercq Motos levert via de Site te personaliseren.

8.3. Bezoekerstellers
Sommige pagina's van de Site kunnen elektronische afbeeldingen bevatten of "bezoekerstellers" waarmee het aantal bezoekers van de pagina kan worden geteld.
Met de gegevens die via deze tellers worden verkregen kunnen de statistieken over het bezoek aan sommige pagina's van de Site worden verzameld en dit om de Gebruikers van onze Site beter van dienst te kunnen zijn.
Artikel 9. Diverse bepalingen

9.1. Overmacht
Leclercq Motos zal niet aansprakelijk zijn voor de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van dit contract, als deze niet-uitvoering wordt veroorzaakt door overmacht, in het bijzonder de aanwezigheid van een computervirus, in geval van storing of gedeeltelijke of algehele staking van de postdiensten en transportmiddelen en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand.
Worden beschouwd als geval van overmacht de gebeurtenissen die voldoen aan de criteria zoals door de jurisprudentie vastgesteld.
In geval van overmacht zal Leclercq Motos de Gebruiker/Koper hierover informeren binnen vijf (5) werkdagen nadat deze gebeurtenis zich heeft voorgedaan.
Na een termijn van een (1) maand onderbreking omwille van overmacht, kan Leclercq Motos de bestelling niet nakomen en dient Leclercq Motos de Koper terug te betalen, indien van toepassing.

9.2. Gedeeltelijke niet-geldigheid
Als een of meerdere van de bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden worden beschouwd als niet-geldig of worden verklaard als zodanig overeenkomstig een wet, een voorschrift, of als vervolg op een definitieve beslissing van een competente rechterlijke bevoegdheid, behouden de andere bepalingen hun macht en strekking.

9.3. De integraliteit van het contract
Deze algemene verkoopvoorwaarden en het besteloverzicht dat aan de Koper wordt doorgegeven, vormen een contractueel geheel en vormen de integraliteit van de contractuele relaties tussen Partijen.
In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten, zijn de algemene verkoopvoorwaarden doorslaggevend.